ΔΙΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΙΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Όνομα έργου: Fielduino (Digital Farming)

Όνομα ομάδας: MosquIOTes
Όνομα σχολείου: ΙΕΚ Μεσολογγίου
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Μεταδευτεροβάθμια

Περιγραφή

Ο πρωτογενής τομέας συνδέεται καθημερινά όλο και περισσότερο με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Μεγάλες εταιρείες του χώρου της τεχνολογίας διαβλέπουν το μέλλον της «έξυπνης παραγωγής και καλλιέργειας». Η έξυπνη γεωργία (smart farming) αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση για τη διαχείριση των γεωργικών δραστηριοτήτων με χρήση νέων τεχνολογιών. Μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους μαζί με σημαντική ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται οι πιο κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με την παραγωγή, ωφελώντας έτσι την οικονομία και το περιβάλλον. Ένα έργο  το οποίο να ενισχύει την αγροτική παραγωγή με τεχνολογικά μέσα μπορεί να βοηθήσει την τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου της οποίας η οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αγροτική παραγωγή.

Μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματά της είναι τα εξής:

 • Μείωση στη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και νερού άρδευσης
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών που επηρεάζουν την παραγωγή
 • Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής
 • Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά προϊόντα
 • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ

Χρονοπρογραμματισμός έργου

Την ανάπτυξη του έργου θα τη χωρίσουμε σε 3 πακέτα εργασίας. Στο πρώτο πακέτο εργασίας θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη του υλικού το οποίο απαιτείται και το οποίο περιλαμβάνει τη διασύνδεση των αισθητήρων και των αυτοματισμών με το Arduino έτσι ώστε να καταγράφονται οι τιμές από τους αισθητήρες και να λειτουργούν σωστά οι αυτοματισμοί. Στο δεύτερο πακέτο εργασίας θα ασχοληθούμε με την διασύνδεση του προηγούμενου συστήματος με τη διεπαφή του χρήση η οποία θα είναι μια web-based εφαρμογή και στην την οποία ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει τις τιμές που καταγράφουν οι αισθητήρες αλλά και να αλληλεπιδρά με το σύστημα (π.χ. εκκίνηση ποτίσματος κατ’ απαίτηση). Τα δύο αυτά πακέτα εργασίας θα ολοκληρώνονται παράλληλα καθώς αποτελούν ανεξάρτητα συστήματα. Στο τρίτο πακέτο εργασίας το οποίο θα ξεκινήσει αφού ολοκληρωθούν τα δύο πρώτα πακέτα εργασίας θα προσπαθήσουμε να τα συνδέσουμε όλα αυτά σε ένα ενιαίο σύστημα του οποίου τα επιμέρους συστήματα θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ασύρματης σύνδεσης. Τέλος θα ακολουθήσει τεκμηρίωση του project.

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η περιγραφή του έργου:

 

Εξοπλισμός που θα απαιτηθεί (κατά προσέγγιση)

 • Arduinoμ UNO,
 • Αισθητήρας θερμοκρασίας – αέρος
 • Αισθητήρας υγρασίας εδάφους
 • Αισθητήρας ph,
 • Αντλία νερού,
 • Ηλεκτροβάνα